ASCII / Line Printer Art

This one is as old as the hills. If you know the attribution, could you email it to me for inclusion? Thanks


Whatever did we do before we made big pictures out of a collage of loads of little pictures? Well, we made big pictures using a typewriter, or, as technology progressed, a line printer.

[I've had to fake this in places, using bold characters instead of the overstrike available with typewriters. Does technology always improve?]

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM~?'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~'MMMMMMMMMM~~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM~~~MMMMMM/~'MMMMMMMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM~MMM'':..:MM'~MMM'~?~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM'~~M~+:M~M~~~?M..MMM.:~~MMMMMMMMM~.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMM~'M.~:~P~~.M~~~.MLI~..M.~P'':N~~NNN'~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMM.:~~~~~B~~'B~~:M~~'MM~I~~.M~~N..NN.P~'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMM'.M~'~~M~~:M~H~M~:''M'~~'''MMLL~~'M~.MMMMMMM.~MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMM~~.~~..MMM'#.M''MM~~FM?M.M~M~'.,'I~.NM~I.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMM'M++++~:.MMX###########M~~M,~~MM~.M'~N.##MMM..~MMMMMMMMMMMMMMM
MMMM.'~~~.M~.~M~MM.MMMM###########,;~~..-MMM~#~M.PM.~###.~MMMMMMMMM
MMMM.:###:.:M.:():'-#####~'############~~M~M~~~~MM~M~##'MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM'#######~MM~###########'MM,~~'''~MPFI''~I''MMMMMMMM
MMMM.~MM###############NF##F:I,IP!!!H!MMMMMMM~~-'M~~###~'I:MMMMMMMM
MMMMMM~X###MIG##############M~X##############MX#####M,M.~MMMMMMMMMM
MMMMMMMM~~MCMLIW###########MUU###################M~::~.~~'MMMMMMMMM
MMM,'M'~~~...)()N###LW######UU##########?W#####~IM,:'MMM,MMMMMMMMMM
MMMMMM.~~:.............::!#########################~######~'MMMMMMM
MMMMMM.~...................#####'''###############~MLMFL##,~~MMMMMM
MMM''XM~~...................U##########HUUU################~.FMMMMM
M.'M~~~.....................?MM##########XWMM############X#MMMMMMMM
MMMM.M~~~......................'UMWB##########II######I'####~MMMMMM
MLM'M'~~~.............HHHH..........:P#########UN##.~###N~F###NMMMM
MMMME'JUIIM.........+M##M''MMMMM........############M#######M.~MMMM
MMPT'!'SSSUBS....D?~~'UO++:..=.........,#####################~MMMMM
MMMM~!+T#'##(BP...UUU==::~##+=,.....~.~.~M###############~I##~MMMMM
MMMMMMM.~.'HI.~~~...':..'##!.!-..........U###############.M~MMMMMMM
MMMMMMM~~ANNEPI~~....O##II+...............T###'#######SSBF##~.UMMMM
MMMMMML~~~MMCU~~.............................I~#########'~.####IMMM
MMMMMMI~~~~..~~~............................)~.'~L###########MMMMMM
MMMMMMM~~~~..~~...W..........................~~I.~U####UU########MM
MMMMMMM.~.::~~~.............................)~~+~.~E###M=X######MMM
MMMMMMM:~+?.~~~..!..........................B.'~.~U############XMMM
MMMMMMMM~UU+.+III==.:+......................NNN+..=#############MMM
MMMMMMMML~NNN':###~.....YUU.................INNU:.=#############MMM
MMMMMMMMM.~W~~IWW.........':............££::'.....==#########MMMMMM
MMMMMMMMMM.?:,,XX,,....................::::......:£++.MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMM~:'''IIIIIIIPI.............::::+.......::++MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM.~~~~~~~~+!.............:::::+.......::::::MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM+~.III+............::::::::++.......:::::::MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM~~QUUUU=;.........;;;;;J+'.........!!.~~~~IIMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM~...............::::+NPW'........I..='....IIIMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM~..~......::PN###NU:.........:~+'.:::::::TIIMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM~.......:+####KKW#:.........::::::IIIIIIIII~MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~####(UII::..................::IIIIMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~KKKUIII:...,B..............::IIIIIMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.UMMUIII:.+'++.............SSSIIIIIMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.'MUU111,++I..............::IIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.'KNNP+KNMI..............::IIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.~''+~~)+I.............::IIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.~++~.+I.............:::IIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.~!='~+I++.............:::IIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,~~~~~+I................=::IIIIIII